Ana Sayfa Yap   /   Sık Kullanılanlara Ekle

ANA SAFYA      |      MAKALELERİMİZ      |      PRATİK BİLGİLER      |      MEVZUAT      |      HESAPLAMALAR      |      HİZMETLERİMİZ

ALTUNSOY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK - TURSUN ALTUNSOY

BASINDAN SEÇMELER: Kamu Alımları Kaldıraç Görevi Yapacak (27.11.2015)        İntibak Geliyor (27.11.2015)        Vergi İnceleme Usul ve Esaslarında Değişiklik / Recep Bıyık (27.11.2015)        Hastalanınca İşe Gitmemek! / Cem Kılıç (27.11.2015)        Raporu Olan Tüp Bebek İçin İlaç Parası Ödemez / Okan Güray Bülbül (27.11.2015)        İşte Yeni Bakanı Bekleyen Sorunlar / Mehmet Bulut (27.11.2015)        Hükümet Programı'nda Neler Var? / Resul Kurt (27.11.2015)        Seçim Vaatleri Hükümet Tarafından Açıklanarak Start Verildi / Vedat İlki (27.11.2015)        Vazife Malûllerinin Malûliyet Öncesi Sigortalılıkları Hizmet Birleştirmede Dikkate Alınmıyor / Şevket Tezel (27.11.2015)        Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Yüzde 3 Arttı (26.11.2015)        Beyaz Eşya, Mobilya ve Kuyumda Taksit Müjdesi (26.11.2015)        Vergilendirmede Zamanaşımı / Veysi Seviğ (26.11.2015)        Gökten Taş Düştü, Vergisi Tartışıldı! / Yahya Arıkan (26.11.2015)        Cevaba Cevap Hakkı / Bumin Doğrusöz (26.11.2015)        İhtirazi Kayıtla Beyan / Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak (26.11.2015)       

ANA SAYFA
MAKALELERİMİZ
HİZMETLERİMİZ
GÜNCEL MEVZUAT
GÜNCEL YAZILAR
MUHASEBE STANDARTLARI
TEK DÜZEN HESAP PLANI
DİLEKÇEMATİK
PRATİK BİLGİLER
ELEKTRONİK KİTAPLAR
VERGİ MEVZUATI
DIŞ TİCARET REHBERİ
KOSGEB MEVZUATI
SPK MEVZUATI
BASEL II
SGK MEVZUATI
İŞKUR MEVUZATI
MORTGAGE
DİLEKÇEMATİK
YARGI KARARLARI
EKONOMİ HABERLERİ
SEMİNER GÖRÜNTÜLERİ
KDV ORANI ARAMA
VERGİ TAKVİMİ

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
» Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

EKONOMİ HABERLERİ

» ''Nükleer santral ertelenebilir''
» " Rus çiftçisi daha fazla etkilenir"
» Rusya'nın Türkiye için önemi
» Ekonomiye güven iki yılın zirvesinde
» Rusya hakkında bilmeniz gereken 15 şey
» 'Cep'te sürpriz internet faturası olmayacak
» Dolar 2,93'ün üzerinde
» Ä°stanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi
» Türkiye, doğalgaz ihtiyacının yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyor (Eylül 2015)
» Ünlülerin 2015'e damga vuran harcamaları
» Barclays'e 72 milyon sterlin ceza

DUYURULAR

KURUMLAR VERGİSİNDE BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2009/05

Dursun Altusoy
Yeminli Mali Müşavir
02.02.2008
2009/05

                   KURUMLAR VERGİSİNDE BAĞIŞ VE YARDIMLAR


I-GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi, kurumlar vergisinde bağış ve yardımlar 5520 sayılı yasanın 10. maddesinde düzenlenmiş olup, bağış ve yardımlar niteliklerine göre 4 ana bölüme ayrılabilir.

a) Genel özellikli bağış ve yardımlar,

b) Eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerini geliştirmek ve idame ettirmek maksatlı bağış ve yardımlar,

c) Kültür ve sanatsal faaliyetlere ilişkin bağış ve yardımlar

d) Doğal afetlerde yapılan bağış ve yardımlar.

Görüldüğü üzere yapılan bağış ve yardımın niteliğine yönelik bölümlemenin yanı sıra vergi kanunları açısından da

a) Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar ile

b) Tamamı kurum kazancından indirilebilecek bağış ve yardımlar

Olarak iki bölümde inceleyebiliriz. Diğer taraftan, KVK’nun 10. madde (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer verilen bağış ve yardımlardan da kısa ve öz olarak belirtmekte yarar vardır.

II-5520 SAYILI KVK’NUN 10. MADDESİNDE SAYILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:


KVK’nun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan dayanışma, sivil toplum örgütleri ile araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmının kurum kazancından indirilmesine imkan tanınmıştır.

Söz konusu madde hükmünce yapılan bağış ve yardımların kurum matrahından düşebilmesi için

a) Bağış ve yardım, genel ve özel katma bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediye ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı sayılan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır.

b) İlk maddede sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bu yardımlar karşılıksız olmalı ve mutlaka makbuz karşılığı yapılmalıdır.

Diğer taraftan, bazı özel durumlar haricinde indirim konusu olacak bağış ve yardım
tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlı tutulmuştur. Maktu limit 4369 sayılı yasadan bugüne değin yürürlükten kaldırılmıştır(1). Kazancın %5’ine göre, saptanmış olan sınır itibariyle yapılacak olan mukayese işleminde:

a) Kurumun mali kazancı dikkate alınır,

b) Geçmiş yıllardan devreden gelen zarar varsa, kurum kazancı bunların tenzilinden önceki tutarı ile

dikkate alınacaktır. 5520 sayılı kanundan evvelki aynı mahiyetteki hükmün tatbiki ile ilgili olan 34 Seri Nolu Genel Tebliğinin bunun aksine olan açıklamaları 67 Seri Nolu KVK Genel Tebliği ile değiştirilmiştir.

c) Kanunen kabul edilmeyen masrafların mali kazanç unsuru sayılıp sayılmayacağı bakımından farklı görüşler ortaya atılmaktadır. Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen bir kararda, “bağış ve yardımın hesaplanacağı kurum kazancının kanunen kabul edilmeyen masrafları da kapsadığı” şeklinde karar verilmiştir(2).

d) KVK’nun 10/1-c bendinde, bağış ve yardımın matrahtan indirilecek tutarı ile ilgili kıstas “cari yıla ait kurum kazancı” şeklinde ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, tasfiye, vb. sebepler ile yıldan daha az bir devreyi içerdiği hesap dönemlerinde de yine aynı ölçüler dahilinde indirim yapılabileceği kabul edilmektedir.

e) Yardım ve bağışın aynen veya nakden yapılması mümkündür. Ayin olarak yapılan bağış ve yardımlarda, bağış ve yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri; bu değer mevcut değilse; VUK hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca takdir edilecek değeri esas alınır(3). Kurumlarca ayni olarak yapılacak bağış konusu kıymetlerde maliyet bedeli veya mukayyet bedelin “mevcut olmaması” kurumlar vergisi mükelleflerinde söz konusu olmaz. Sağlık tesisinin inşa edilip bağışlanması örneğinde, inşaat harcamaları bütünüyle kurum defter kayıtlarında yer alır. Bağış da buna göre oluşan maliyet bedeli ile yapılır. Diğer her türlü ayni yardımlarda da durum aynıdır. Takdir komisyonunca değer takdiri, gelir vergisi mükelleflerince ticari işletmeleri dışında yapılacak ayni kıymet bağışlarında gündeme gelir, KVK’na da GVK’nunda yer alması gereken hükmün unsuru olarak intikal ettiği anlaşılmaktadır.

f) Aşağıda belirtilecek bağış ve yardımların bir kısmında kurum kazancı ile orantılı sınırlama konmamış, bağış ve yardımın tamamının indirim konusu yapılacağı kabul edilmiştir. Ancak indirim her hal ve takdirde kurum kazancı ile sınırlıdır. 100.000 YTL kurum kazancı olan bir kurum MEB’na genel nitelikli 1 milyon YTL nakdi bağış yaptığında bunun sadece 5.000 YTL’si matrahtan indirilecektir. 1 milyon YTL değerinde okul yaptırıp MEB’na bağışlanması halinde ise, tamamını indirme imkanına sahiptir. Ancak kurum kazancı 100.000 YTL’den ibaret bulunduğundan; bunun üzerinde indirim yapılması, 100.000 YTL’lik kazanç tutarını aşan kısmın izleyen yıla zarar olarak devredilmesi mümkün değildir.

g) Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağışın, tamamı itibariyle indirilecek bağış ve yardımla birlikte yapılması halinde; kurum kazancı yeterli olmak şartıyla matrahtan %5’lik sınır içindeki genel nitelikli bağışla birlikte, özel nitelikli bağışın tamamı da indirilecektir. Yeterli kurum kazancının planda önemi yoktur. Bununla beraber 10. maddede indirimin sıra ile yapılacağı belirlemesi vardır(4).

III-OKUL, SAĞLIK TESİSİ VB. KURUMLAR İÇİN YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN DURUMU NEDİR?

KVK’nun 10. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yapılan düzenlemeyle;

a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,
b) İl özel idarelerine,
c) Belediyelere,
d) Köylere,

bağışlanan, okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapınla her türlü bağış ve yardımlar her türlü nakdi ve ayni bağış yardımların tamamının, kurum kazancından indirilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Düzenlemeye göre bağış ve yardımın kurum kazancınızdan sınırsız olarak indirilebilmesi için ayrıca;

a) Bağışın okul, sağlık tesisi ve yüz yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50) öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası için yapılan harcama veya,

b) Bu tesislerin inşası için yapılan bağış ve yardım ya da,

c) Mevcut sayılan tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bağış ve yardım,

Niteliğinde olması gerekir.

Düzenlemeden de görüldüğü üzere özellikle sağlık ve eğitim amaçlı bağış ve yardımların kurumlar vergisi matrahının tespitinde sınırsız olarak indirim olanağı, sadece tesis yapımı ve bağışıyla sınırlı sorumlu tutulmuş, mevcut tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bağış ve yardımları da kapsayacak şekilde daha geniş bir alanda düzenlenmiştir. Bu kapsamda örneğin, eğitim ve sağlık tesislerinin normal bakım ve onarımlarının yaptırılması veya bu tesislerin günlük temizlik işleri nedeniyle yapılan harcamaların mükelleflerce karşılanması ve bu tutarların vergi matrahından indirimi söz konusu olabilir.

Bağış ve yardımların vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi açısından, bağışlanacak tesisin bir ya da birkaç mükellef tarafından yaptırılmasının veya mevcut tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bağış ve yardımları da kapsayacak şekilde daha geniş bir alanda düzenlenmiştir. Bu kapsamda örneğin eğitim ve sağlık tesislerinin normal bakım ve onarımlarının yaptırılması veya bu tesislerin günlük temizlik işleri nedeniyle yapılan harcamaların mükelleflerce karşılanması ve bu tutarların vergi matrahından indirimi söz konusu olabilir.

Bağış ve yardımların vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi açısından, bağışlanacak tesisin bir ya da birkaç mükellef tarafından yaptırılmasının veya mevcut tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan harcamaların ya da birkaç mükellef tarafından karşılamasının bir önemi yoktur. Maddede belirtilen koşullara uyulması şartıyla yapılan bağış ve yardım tutarı bağış yapanların payları oranında kurum kazançlarından indirim konusu yapılabilir.

Düzenlemedeki “okul” ifadesinden doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimlerin anlaşılması gerekmektedir. Rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okulları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.


IV-KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VEYA TARİHSEL DEĞERLERİN KORUNMASINA YÖNELİK BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

KVK’nun 10/1-d bendinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun

bulunan bazı faaliyetler için yapılan harcamalar ile bu amaçla yapılan bağış ve yardımların sınırsız olarak kurum kazancından indirilmesi öngörülmüştür.

Düzenleme kapsamında bir harcama, bağış veya yardımın tamamının kurum kazancından indirilebilmesi için iki koşulun bulunması gerekmektedir. Bunlardan birincisi harcama veya bağışın maddede sayılan faaliyetler için yapılmış olması, ikincisi ise faaliyetin maddede sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması veya Kültür ve Turizm desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen bir faaliyet olmasıdır.

Düzenleme ile desteklenen faaliyetler şunlardır:

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi,

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bununla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanması,
c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması,

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işleri,

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları,

f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmaları,

g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları,

h) 2863 sayılı kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim ve uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımı,

i) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmaları,

j) Yapılan bağış veya harcamaların kurum kazancından indirilebilmesi için ayrıca bu faaliyetin;

k) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyleri kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyet tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması veya

l) Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerden olması gerekmektedir.

V-DOĞAL AFETLERDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

KVK’nun 10. maddesinde yapılan bir düzenleme ile Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamının kurum kazancından indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

VI-SOSYAL YARDIMLAŞMAYI VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONUNA VEYA BU FONA İLİŞKİN VAKIFLARA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu ile bu isim altında bir fon oluşturulmuştur. Bu fonda toplanan paraların ihtiyaç sahiplerine dağıtımı ve kanunun amaçları doğrultusunda sair faaliyetlerde bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulması öngörülmüştür.

3294 sayılı kanunun 9. maddesine göre; “fona ve vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir.”

Bu hüküm uyarınca gerek fona gerekse sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılan bağışlar ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında sınırsız olarak gider yazılabilmektedir.

Ancak hesap dönemleri sonucunun zarar olması halinde, bu fon ve varlıklara yapılan bağış ve yardımlarla dönem zararları büyütülemez veya matrah zarara dönüştüremez.

VII-UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR 7269 SAYILI KANUNA GÖRE AFET FELAKETZEDELERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

7269 sayılı kanunun 1. maddesinde doğal afetler sayılmış ve bu afetlerde zarar gören yerlere yapılacak bağışlarda bu kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Yine bu afetlerin genel hayata etkinliğine ilişkin esasların Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği açıklanmış ve söz konusu afetlerin meydana gelmesinde zararın o yerin genel hayatına etkili olup olmadığına Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca karar verileceği belirlenmiştir.

Anılan kanunun 33. maddesinde, bu kanun kapsamında yapılacak harcamaları karşılamak üzere belli kaynaklardan oluşan bir fon teşkil edilmesi öngörülmüş ve fonun kaynaklarından biri olarak bu amaca yönelik bağışlar da sayılmıştır.

Aynı kanunun 44. maddesine göre;

“Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 33. madde mucibinde fona verilen hisseler verildikleri yılın yıllık beyannamesiyle bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir”

7269 sayılı kanun kapsamında doğal afetlerden zarar gören yerleri için oluşturacak yardım fonuna yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.

Ülkemizde 17 Ağustos 1999 tarihine Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem sonrası deprem bölgesine yapılan bağış ve yardımların gider yazılabilmesine ilişkin esaslar 64 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

VIII-SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU HAKKINDAKİ 2828 SAYILI KANUNA GÖRE BU KURUMA VE KURULUŞLARA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hakkındaki 2828 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendinde kuruma yapılacak her türlü nakdi ve ayni bağışlar kurumun gelirleri arasında sayılmıştır.

Kanunun 20. maddesinin (b) bendine göre;

“Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kurum ve kuruluşlara (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kuruluşları) makbuz karşılığı yapılacak nakdi bağışların sınırsız gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkündür.”

Bu hüküm gereğince gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin SHÇEK’na yapacakları nakdi bağışlar hudutsuz olarak vergi matrahından tenzil edilebilecektir. Diğer taraftan, makbuz mukabilinde yapılacak bu bağışların ilgili senelerdeki gelir veya kurumlar vergisi matrahını aşmaması gerektiği bilinmelidir.

IX-ÜNİVERSİTELERE VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİNE YAPILAN BAĞIŞLAR:

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere veya ileri teknoloji enstitülerine makbuz mukabilinde yapılacak olan nakdi bağışlar vergi matrahından indirilecektir(5).

Böylece yukarıdaki hükümler gereğince ileri teknoloji enstitüleri teknoloji alanında yüksek seviyede araştırma, eğitim-öğretim, yayın ve danışmanlık yapan kamu tüzel kişileri ve bilimsel özelliklere sahip yüksek öğretim kurumlardır.

Vakıflarca kurulan belli niteliklere sahip yüksek öğretim kurumlarına yasa ile üniversite adı verileceği hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, bu kanunla şimdiye kadar üniversite adını alan ve alacak olan vakıf üniversitelerine yapılacak nakdi bağışların da gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi matrahından indirileceği düşüncesindeyiz(6).

X-İLKÖĞRETİM YASASINA GÖRE İLKÖĞRETİM KURUMLARINA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR:
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığında yapılacak nakit bağışları yıllık bildirim ile indirilecek olan gelirlerden ve kurum kazancından indirilecektir(7).

Böylece, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ilköğretim kurumlarına makbuz mukabilinde yapacakları nakit bağışlar gelir veya kurum matrahının saptanmasında gider olarak dikkate alınacaktır.

XI-TÜBİTAK’A YAPILACAK OLAN BAĞIŞLAR:


Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından TÜBİTAK’a yapılan para bağışları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilebilir(8).

XII-ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH KURUMU KANUNA GÖRE YAPILAN BAĞIŞLAR:


2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunun 100. maddesinde a/2, b/3, c/4 ve e/3 bentlerinden yüksek kuruma ve bağlı kuruluşlarına yapılan bağışlar bunların gelirleri arasında sayılmış ve kanunun 101. maddesinde de yüksek kuruma ve bağlı kuruluşlara yapılan bağışlar gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yıl içinde verecekleri beyannamelerle gider yazılabileceği hüküm altına

alınmıştır(9).

XIII-ULUSAL AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK YASASI KAPSAMINDA YAPILAN AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON DENETİM HARCAMALAR:

Ağaçlandırma ve erozyonla mücadeleye ilişkin yapılacak olan harcamalar 4122 sayılı yasa ve bu yasaya göre çıkarılacak yönetmelik hükümleri uyarınca vergi mükellefleri tarafından gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde bu harcamalar dikkate alınacaktır(10).

XIV-KESİNTİSİZ 8 YILLIK EĞİTİME DESTEK AMAÇLI YAPILACAK BAĞIŞLAR:

Kesintisiz 8 yıllık ilköğretim masraflarının karşılanması için yapılan nakit bağışların tümü esasında 222 sayılı ilköğretim yasasının 76. madde hükmüne göre belli şartlarda yönetmelik uyarınca gider yazılabiliyor iken, 97/1 sayılı Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından ortaklaşa çıkarılan tebliğde bu tür bağışların bir sınırlama olmaksızın gider yazılabileceği belirtilmiştir.

Özetle, 8 yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla, bu yasa kapsamında yapılacak ve belirlenen özel hesaplara yatırılan nakdi bağışların tümü önceden herhangi bir izne tabi olmaksızın “gider” yazılabilecektir(11).

XV-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

5422 sayılı KVK’nun 14/6 md. hükmüne göre yapılacak bağış ve yardımlar kurum kazancını saptanmasında gider olarak dikkate alınmakta ve yasal hudutları aşan bağış ve yardımlar ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edilmekte idi. Bilahare, 5222 sayılı yasa ile KVK’da yapılan düzenlemeler sonucunda bağış ve yardım ve diğer indirimler kanunun 14. maddesinden çıkarılarak, beyannamede indirim konusu yapılacak unsurlar olarak mükerrer 14. madde kapsamına alınmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile bağışlar ile kültürel ve sportif sponsorluk harcamalarının matrahtan indirim şeklinin değişmesine sebep olmuştur. Buna göre yapılan bağışlar ve sponsorluk harcamaları önce dönem içinde yasal defterlere gider olarak kaydedilecek, sonra bu tutarlar beyannameye kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edilecek, daha sonra bunların kazançtan indirilmesi mümkün olan kısmı hesaplanacak ve nihayet bulunan tutar beyannamede ayrılan özel yerlere yazılmak suretiyle indirim konusu yapılacaktır. Beyanname formatına göre, zarar mahsubundan sonra bağış indirimine geçilecektir. Bağış indiriminden sonra kalan tutarla sınırlı olarak da yatırım indirimi yapılacaktır.

5520 sayılı kanunda da aynı yaklaşım esas alınmış, beyannamede indirim konusu yapılacak, bağış, yardım, sponsorluk harcamaları ve Ar-Ge indiriminin beyanname üzerinde yapılacağı 10. maddede açıklanmıştır.
Bu düzenlemelere göre yıl içerisinde yapılan bütün bağış ve yardımların ticari bilanço karının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekir. Beyanname aşamasında tamamının kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edilmesi devamında beyannamenin bağış ve yardım indirimi ile ilgili beyannamenin 58-61 sütunlarında kanunun izin verdiği tutarların kurumlar vergisi matrahından indirilmesi gerekir.

Diğer taraftan, KVK md. 10 hükmü uyarınca bağış ve yardımların toplamı o yıla ait kurum kazancının %5’ini aşmaması gerekmektedir. Ancak, KVK GT Seri No 67 hükmü uyarınca da “indirilecek bağış ve yardım matrahlarının tavan limitinin hesaplanmasında esas alınacak kurum kazancı; zarar tenzili dahil indirimleri yapıldıktan sonra, iştirak kazançları hariç indirim ve istisna düşülmeden evvelki tutarlarını ifade etmektedir” şeklinde görüş bildirilmiştir.


 

ALTUNSOY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
TURSUN ALTUNSOY

ADRES : Yeşilköy Mah. EGS Business Park Zemin Kat No:70 Bakırköy-İstanbul
TELEFON : 0 (212) 441 58 25
FAX : 0 (212) 441 58 26
E-POSTA : info@altunsoyymm.com


Tüm Hakları Saklıdır. © 2009.  www.altunsoyymm.com
 

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com